Systém ITMS ukončený

Informácia o dostupnosti systému ITMS

Vážení používatelia,

dovoľujeme si Vás informovať, že prevádzka verejnej časti ITMS 2 bola ukončená. O uvedenej skutočnosti ste už pravdepodobne boli informovaní zo strany príslušného riadiaceho, resp. sprostredkovateľského orgánu (RO/SORO).

Zároveň si dovoľujeme doplniť, že ohľadne alternatívneho spôsobu predloženia následnej monitorovacej správy (mimo prostredia ITMS) budete ešte usmernení príslušným RO/SORO.

Správca ITMS